Elton John

Herecká filmografie:

Bruno   (2009) 

Naqoyqatsi   (2002) 

Alice Cooper   (2014)